Algemene voorwaarden

Gevestigd te Ermelo,Dwarsweg 14, 3851 KD Ermelo.

Deze voorwaarden zijn op 17 januari 2012 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Harderwijk ondernummer 53384849.

Artikel 1.Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerteen overeenkomst tussen HTSchouwen & Haarden vof te Ermelo, hierna te noemen: “Gebruiker”, en eenWederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijneveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoeringwaarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneensgeschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaardenvan de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingenin deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijnof vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemenevoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartijzullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging vande nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel alsmogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in achtwordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één ofmeerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaatste vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in dezealgemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaardenverlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in anderegevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte ofaanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbiedingbetrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen wordengehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusiefBTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van deovereenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan isGebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstigdeze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders.

Artikel3 Contractsduur;leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Deovereenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaaldetijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indienpartijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Isvoor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaaldezaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fataletermijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruikerderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.

 3. Gebruikerheeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 4. Gebruikeris gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldusuitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 5. Indiende overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van dieonderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartijde resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6. IndienGebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van deovereenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat deWederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 7. Indientijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijkeuitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, danzullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van deovereenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, aldan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door eenwijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn vanuitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid vanwijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijnvan uitvoering.

 8. Indiende overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan isGebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoorakkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartijakkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en anderevoorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraanuitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van degewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voorde Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker eenverzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatiefopzicht gevolg zou kunnen hebbenbijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leverenzaken.

 10. Indien de Wederpartij ingebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegensGebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct ofindirect ontstaan.

 11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

  - Indien de prijsstijging het is gevolg van eenwijziging van de overeenkomst;

  • indien de prijsverhogingvoortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruikerrustende verplichting ingevolge de wet;

Artikel 4 Opschorting,ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruikeris bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomstterstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 • na het sluiten van de overeenkomstGebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat deWederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 • indien zich omstandigheden voordoenwelke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk ofongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet vanGebruiker kan worden gevergd.

 1. Indiende ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd totvergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct enindirect ontstaan.

 2. Indiende overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op deWederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van deverplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.

 3. IndienGebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting ofontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden totvergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan ofschadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wéltot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 4. Indiende overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker inoverleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichtenwerkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartijtoerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe terekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekeninggebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten terzake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kostenbinnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruikeranders aangeeft.

  In geval van liquidatie, van (aanvragevan) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien envoor zover het beslag niet binnen drie maanden is

 5. Inandere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niethandelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,tenzij Gebruiker alsdanalsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijkovereengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat deaflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. opgeheven - ten laste van deWederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor deWederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat hetGebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggendanwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtingzijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Devorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijkopeisbaar.

 6. Indiende Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, danzullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met deeventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoeringvan de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij inrekening worden gebracht.

Overmacht

 1. Gebruikeris niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartijindien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet iste wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in hetverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onderovermacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomendeoorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kanuitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na tekomen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deomstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedtnadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Gebruikerkan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, danis ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonderverplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. IndienGebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit deovereenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, enaan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waardetoekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na tekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuurte voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betalingen incassokosten

 1. Betalingdient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een doorGebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzijschriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd omperiodiek te factureren.

 2. Indiende Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan isde Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een renteverschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan dewettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigdvan 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval dewettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal wordenberekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment vanvoldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in deeerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van deopengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopenderente.

 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betalingaanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indiendaarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten wordenvoldaan.

 5. Bezwarentegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. Indiende Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijnverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningbuiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op datmoment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel deberekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echterhogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuelegemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartijworden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alledoor Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijveneigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de metGebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. DoorGebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoudvallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel wordengebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoudvallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. DeWederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwachtmag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

 4. Indienderden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwelrechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplichtom Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. DeWederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aanGebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekeringis Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt deWederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking teverlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) tezijn.

 6. Voorhet geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wiluitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en nietherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derdenom al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevindenen die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Dedoor Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normendie daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden enwaarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikelgenoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruikbinnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf teverifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en ofdeze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan indat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. Dein lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar nalevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijenanders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie eenzaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkttot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzijanders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voorherstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten,aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 3. Iederevorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg vanof voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik nade houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartijen / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, deWederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebbengetracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan nietbevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een anderedan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantietoe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarGebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepenweersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenvalof temperaturen) et cetera.